Pazartesi

Saat 1 – Kamer’dir, muhabbet ve kalpleri celp için münasiptir ve muafıktır.

Saat 2 – Zuhal’dir. Sefere ve yolculuğa münsip ve muafık olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır.

Saat 3 – İzdivaca, mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muafıktır. 

Saat 4 – Merihe mensuptur, sidik bağlama düşmana azap çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muafık bir saattir. 

Saat 5 – Güneş’e mahsustur, hacetlerin kabulü, halkın lisanını bağlamak kalpleri cel ve cezbetmek, (kalpleri kendine benzetmek) için havas okuyup yazmaya münasiptir.

Saat 6 – Zühre’ye ait bir saat olup onda vefk, tılsım ve nüsha yazmak iyidir.

Saat 7 – Utarit’e mensup olup hacetlerin kazası, lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye müsaittir.

Saat 8 – Kamer saatidir. Birbirini sevmeyen iki kimse arasında sevgi ve muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.

Saat 9 – Zuhal saati olup ara açmak adavet ve buğz, kin ve nefret ve emsali şeylere mahsus bir saattir.

Saat 10 – Müşteri ve mensup olup cidden mübarek ve said bir saat olduğundan bilimum hayır işlere yarar.

Saat 11 – Merihe ait bir zamandır. Onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar.

Saat 12 – Güneşe mensup bir mes’ud saattir. Akd-el sine ve kalpleri cezbetmek, ve menfaatleri celp etmek için pek müsaittir.

 

Salı

Saat 1 – Merih’indir. Onda adavet verdirmek ve fesat işlerine, hastalıklara ve marazları icat etmeye, buna benzer işlere yarar, nahıstır.

Saat 2 – Şems’e mensup ise de nahıstır. Onda hiç bir şey yapmak muafık değildir.

Saat 3 – Zühre’dir. İzdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal edildiği halde muaffakiyet hasıl olur.

Saat 4 – Utarit’e mahsus bir zamandır. Onda müşteri celbi, alış verişin süratlenmesi ve ticaretin genişelemesi için havas okuyup yazmak münasiptir.

Saat 5 – Kamer’dir. Ancak nıhıs olduğu için o saatte bir şey yapmak muafık değildir.

Saat 6 – Zuhal’e mensuptur. Kuvvetini bağlamak, göz ağrısı verdirmek, hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.

Saat 7 – Müşteri saati olduğundan celb-i muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler bu saatte çok güzel yapılır.

Saat 8 – Merih zamanıdır. İstediğini o saatte yap.

Saat 9 – Şems’in vakti olup nikah, izdivaç ve kadınların kalplerini celp için salih bir zamandır.

Saat 10 – Zühreye mensup olmakla beraber, güzel ve mesut bir saat olmadığından onda bir şey yapmak müsait ve münasip değildir.

Saat 11 – Utarit’in zamanıdır. Yoldan alıkoymak, izdivacı bozmak gibi şeylerin vaktidir.

Saat 12 – Kamer’in nispeti vardır. Araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık gibi hep şer işlerine yarar.

 

Çarşamba

Saat 1 – Utarid saati olup muhabbet, meveddet, kalpleri celb ve teshir gibi şeylere müsait bir saattir.

Saat 2 – Kamer nispeti olmakla beraber, nahıs olduğundan onda bir şey yapmak münasip değildir.

Saat 3 – Zuhal’dir. İlka-yı emraz, hastalıklar icat etmek, ve emsali şeylerin yapılması için sait bir zamandır.

Saat 4 – Müşteriye mensuptur. Cidden mübarek bir an olduğundan hayır işlerinden her ne arzu edilirse muafık olunur.

Saat 5 – Merih’e mahsus olup cidden mezmum bir zaman olduğundan insanlar ile muhasama ve fenalık için her şeye müsaittir.

Saat 6 – Şems saatidir. Denizde ve karada yolculuk yapmaya muafık bir andır. Onda yapılan her şeyde muafakiyet peyda olur.

Saat 7 – Züreye mensup ve mesut bir zamandır. Onda her istenilen yapılır ve hayırla muaffak olunur. 

Saat 8 – Utarid vaktidir. Ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek, gözden kaybolmak için nüsha yazmak ve emsali şeyleri yazmak zamanıdır.

Saat 9 – Kamer içindir. Onda fenalık için yapılan her şey icra-yı tesir etmez. Yani yapılan kötülüklerin tesiri olmaz.

Saat 10 – Zuhal’e aittir. Selatin ve ekabirin huzuruna girmek, onların rızalarını celbetmek ve menfaatlerini çekmek için salih bir zamandır.

Saat 11 – Müşteri vaktidir. Mesut bir zamandır. Onda vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeyleri iyidir.

Saat 12 – Merihe mahsus olduğundan nahıstır. Onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır.

 

Perşembe

Saat 1 – Müşteriye mensuptur. Onda rızık celbetmek ve iyi şeyler için okuyup yazmak münasiptir.

Saat 2 – Merihe aittir. Şer şeylere ait saattir.

Saat 3 – Şems saatidir. Kalpleri teshir için münasip saattir.

Saat 4 – Zührenin zamanıdır. Muhabbet ve izdivaca uygun saattir.

Saat 5 – Utarit saatidir. Onda kadın ve erkekleri bağlama olarak münasiptir.

Saat 6 – Kamer saatidir. Hayır amellere uygundur.

Saat 7 – Zuhal saati olup hacet istemeye uygun zamandır.

Saat 8 – Müşteri saati olup hayır amellere münasiptir. 

Saat 9 – Merih saati olup sultanlar, hakim ve memurlarla görüşmeye uygun zamandır.

Saat 10 – Şems olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

Saat 11 – Zühre saati olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

Saat 12 – Utarite mensup olup son derece sakıncalı bir saattir. Bu saatte hiç bir şey yapılmaz.

 

Cuma

Saat 1 – Zühredir. Muhabbet celbedilir ve maksatların hasıl olması için yapılan şeylerden fayda temin edildiği vakittir.

Saat 2 – Utarite aittir. Arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsait bir andır.

Saat 3 – Kamere mensuptur. Son derece mezmum ve fena bir zaman olduğundan bu saatte hiç bir şeye teşebbüs etmemek lazımdır.

Saat 4 – Zuhaldir. Kuyu kazmak ve emsali şeylerhayırlıdır, şerleri def etmek için okunan dualar tesirlidir.

Saat 5 – Müşteriye mahsustur. Kadınların muhabbetini, ekabir indinde sevgiyi celbetmek için yapılan şeylere müsaittir.

Saat 6 – Şems saatidir. Sultanların kalplerini celbetmek, onlarla buluşmak ve hacetlerin kabulü için okumak ve yazmak münasiptir. 

Saat 7 – Züreye mahsustur. Onda kadınları celb ve teshir, izdivacı temin etmek için çalışmak tesirlidir.

Saat 8 – Utarite mensuptur. Her ne ister isen yap, güzel netice hasıl olur, ve muaffakiyet temin edilir.

Saat 9 – Kamerin saatidir, bunda ara açmak, araya buğz ve adavet koymak ve emsali şeyleri yapmak münasiptir, tesiri görülür.

Saat 10 – Zuhaldir. Nehs-i ekber yani büyük nahıs bir zaman olduğundan onda hiç bir iş görülmez.

Saat 11 – Müşteriye mensuptur. Said olduğundan hayır için yapılan şeylerin yazılması ve okunmasına muafık bir zamandır.

Saat 12 – Merih zamanıdır. Onda yolculuğa çıkmak hayırlıdır. İstenilen şeyleri yapmakta beis yoktur.

 

Cumartesi

Saat 1 – Zuhaldir. O saatte istenilen her şey icra edilebilir, çünkü zuhalin mesut bir saati var ise o da cumartesi gününün ilk saatidir.

Saat 2 – Müşteriye ait olup onda insanlar arasını sulh etmek, ara bulmak aralarına sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılan şeylere müsaiitir.

Saat 3 – Merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası için yapılan şeylere müsaittir.

Saat 4 – Şems vakti olup, meliklerin, sultanların yanlarına girmek ve onlardan hacetlerin kabulünü istemek hususunda yapılan şeylere müsaittir.

Saat 5 – Zühre içindir.Mesut bir saat olduğundan hayır amellere yarar.

Saat 6 – Utarit zamanı olup çpk av için yazılan havas icrayı tesir eder.

Saat 7 – Kamer için olmakla beraber hayırsız bir saat olduğundan onda hiç bir şeyin yapılması uygun değildir.

Saat 8 – Zuhal içindir. Onda marazlar, doğum hastalıkları, buğz ve adavetin igası için yapılan şeyler tesirlidir.

Saat 9 – Müsteriye mahsustur. Said bir saatir, işlemekte fayda temin edilir, hayır işlerini yapmaya yaramaz.

Saat 10 – Merih saati olduğundan şer amellerini işlemeye müsaittir, hayır işlerini yapmaya yaramaz.

Saat 11 – Şemse ait bir zaman olduğu için karı koca arasını bulup sulh etmek ve aralarına sevgi ve muhabbet verdirmek vesair buna benzer işleri işlemeye, yapmaya yarayan bir saattir.

Saat 12 – Kamer zamanıdır. Melikler, vezirler, sultanlar, hükümet erkanı indinde itibar temini maksadıyla okumaya ve yazmaya yarayan bir saattir.

 

Pazar

Saat 1 – Güneş saatidir. Bunda muhabbet ve kabul, müluk ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak veya yazmak muafık ve yeni elbise giymek münasiptir.

Saat 2 – Zühre’ye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiç bir şey yapmamalıdır.

Saat 3 – Utarit Saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazılması için muafıktır.

Saat 4 – Ay Saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir, hiç bir işe yaramaz.

Saat 5 – Zühal’e mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-yı buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir.

Saat 6 – Müşteri’ye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden ve divan erbabından hacetlerin talebi muafıktır.

Saat 7 – Merih saati olduğundan nıhıstır. Onda hiç bir şey yapılmaz.

Saat 8 – Şems’e mensub ve saiddir. Her bir husus için muafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış.

Saat 9 – Zühre’nin vakti olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir.

Saat 10 – Utarit’e mahsustur. İyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir, her şey yapılabilir.

Saat 11 – Kamer’e mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir.

Saat 12 – Zühal’in saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan başka bir şeye yaramaz olduğundan bunda her işten sakınılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir