Cinlere de peygamber geldi mi? sorusunun Kuran-ı Kerim’de çok net bir cevabı var. Kuran’da yer alan Cin Suresi’nde  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Kuran okurken bir grup cinin Peygamberimizin okuduğu Kuran’ı dinledikleri ve çok etkilendikleri sonra da uyarıcılar olarak kendi kavimlerine giderek bunu anlattıkları açıkça ifade edilmektedir. Al­lâh Te­âlâ Ah­kâf Sû­re­si’nde bu hâ­di­se­den şu şe­kil­de bahsetmek­te­dir;

 

Ha­ni cin­ler­den bir top­lu­lu­ğu, Kur’ân’ı din­le­me­le­ri için Sa­na yö­nelt­miş­tik. Kur’ân’ı din­le­me­ye ha­zır olun­ca (bir­bir­le­ri­ne) «Su­sun!» de­miş­ler, Kur’ân’ın okun­ma­sı bi­tin­ce uya­rı­cı­lar ola­rak ka­vim­le­ri­ne dön­müş­ler­di. On­lar ka­vim­le­ri­ne şöy­le de­di­ler: «Ey kav­mi­miz! Ger­çek­ten biz Mû­sâ’dan son­ra in­di­ri­len ve ken­di­sin­den ön­ce­ki­le­ri tas­dîk eden bir ki­tap din­le­dik. O ki­tap, hak­kı ve doğ­ru yo­lu gös­te­ri­yor.

 

Ey kav­mi­miz! Al­lâh’ın dâ­vet­çi­si­ne uyun! O’na îmân edin ki, Al­lâh da si­zin gü­nah­la­rı­nı­zı kıs­men ba­ğış­la­sın ve si­zi acı bir azap­tan ko­ru­sun. Her kim Al­lâh’ın dâ­vet­çi­si­ne uy­maz­sa bil­sin ki, yer­yü­zün­de Al­lâh’ı âciz bı­ra­ka­cak de­ğil­dir. Onun Al­lâh’tan baş­ka dost­la­rı da yok­tur. İş­te on­lar apa­çık bir sa­pık­lık içe­ri­sin­de­dir­ler.”(Ah­kâf Suresi 29 ve 32. Ayetleri)

 

Medyum Kağan ile Öteki Gündem (Cinler Alemi) programını izlemek için tıklayın

Kuran-ı Kerim’deki bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere bir kısım cinlerin kavimlerine uyarıcı olarak Yüce Allah tarafından seçilip gönderildikleri açıkça belirtilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir